'സിനിമ അവാർഡ്' എൻട്രികൾ അയയ്‌ക്കേണ്ട അവസാന തിയതി ജൂൺ 15 വരെ നീട്ടിയിരിക്കുന്നു | ഷോർട് ഫിലിം അവാർഡ് 2024 ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ എൻട്രികൾ അയക്കാവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് Call: +91 9744257128

Video Upload

By submitting your videos to Pulari TV , you acknowledge that you agree to Pulari TV's Terms of Service and Guidelines.
Please make sure that you do not violate others' copyright or privacy rights.

Video Resolution
  • Video mode:  1080i (also known as Full HD)
  • Frame size in pixels (W×H): 1,920×1,080 (1080i)
or
  • Video mode:  720p (also known as HD Ready)
  • Frame size in pixels (W×H): 1,280×720 (720p)