പുലരി ടിവി സിനിമ അവാർഡ് 2024 അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് Call: +91 9744257128

Payment Mode

KERALA BANK
(Kerala State Co-operative Bank)

Account Holder : PULARI TV
Account No : 110210801200011
Branch Location : VETTUKADU
Branch code : 1102
IFS Code : KSBK0001102

UPI ID:
9744257128@okbizaxis
QR Code
PulariTV