പുലരി ടിവി സിനിമ അവാർഡ് 2024 അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് Call: +91 9744257128

awards |TELEVISION AWARDS

Coming Soon
Online Submission
രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്... Call:  +91 9744257128 
Results will be announced on 2024 OCT 25
Award Distribution on 2024 DEC @ TRIVANDRUM