'സിനിമ അവാർഡ്' എൻട്രികൾ അയയ്‌ക്കേണ്ട അവസാന തിയതി ജൂൺ 15 വരെ നീട്ടിയിരിക്കുന്നു | ഷോർട് ഫിലിം അവാർഡ് 2024 ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ എൻട്രികൾ അയക്കാവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് Call: +91 9744257128

Contact

PULARI TV
CINEMA ENTERTAINMENT IPTV CHANNEL
(Registred under Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Government of India. Reg. No.UDYAM-KL-12-0055749.)
Thiruvananthapuram- 695007, Kerala, india.

Phone: +91 9744257128
Email: pularitv@gmail.com

City Office
PULARI TV
CINEMA ENTERTAINMENT IPTV CHANNEL
Line 1, URRA-1A
Uppalam Road, Near BSNL
Statue, Thiruvananthapuram 695001
Kerala, India.


Channel Head 
GITRUS YOHANNAN
Email: gitrus.y@gmail.com

Programme Director
JOLLYMAS (Film Director)
Email: jollymasy@gmail.com