ഷോർട് ഫിലിം അവാർഡ് 2024 ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ എൻട്രികൾ അയക്കാവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് Call: +91 9744257128

TV Advertisements

Live TV Advertisement tariff

Video Advertisement
Advertisement length : 30 Second
Advertisement daily 30 times (12 hour)
Rs.5000.00 (one month)

Image Advertisement
Advertisement length : 10 Second
Advertisement daily 30 times (12 hour)
Rs.1000.00 (one month)

Top Right Image Advertisement
Advertisement sizes : width: 140px height: 40px
Advertisement Image Types : JPG, gif, png
Rs.1000.00 (one week)
Rs.4000.00 (one month)

Right Bottom Image Advertisement
Advertisement sizes : width: 200px height: 80px
Advertisement Image Types : JPG
Rs.500.00 (one week)
Rs.2000.00 (one month)

Left Bottom Image Advertisement
Advertisement sizes : width: 200px height: 80px
Advertisement Image Types : JPG
Rs.500.00 (one week)
Rs.2000.00 (one month)

more details :
Phone: +91 9744257128
Email: pularitv@gmail.com