പുലരി ടിവി സിനിമ അവാർഡ് 2024 അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് Call: +91 9744257128
സിനിമ അവാർഡ്.
ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരുടെ പ്രയത്നത്തിലാണ് ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാവുക. ആ സിനിമയിൽ എല്ലാ മേഖലയിലും പ്രവർത്തിച്ചവർക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നില്ല. സിനിമയിൽ എല്ലാ മേഖലയിലും കഴിവ് തെളിയിച്ച കലാകാരന്മാരെ കണ്ടെത്തി അംഗീകരിക്കുകയാണ് പുലരി ടിവിയുടെ ലക്ഷ്യം. click here