'സിനിമ അവാർഡ്' എൻട്രികൾ അയയ്‌ക്കേണ്ട അവസാന തിയതി ജൂൺ 15 വരെ നീട്ടിയിരിക്കുന്നു | ഷോർട് ഫിലിം അവാർഡ് 2024 ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ എൻട്രികൾ അയക്കാവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് Call: +91 9744257128
ഷോർട് ഫിലിം / ആൽബം  അവാർഡ് 2024
അവതരണ മികവ് കൊണ്ടും അഭിനയ മികവ് കൊണ്ടും മികച്ച നില്‍ക്കുന്ന ഹ്രസ്വ ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നില്‍ പ്രവൃത്തിച്ചവര്‍ തീര്‍ച്ചയായും പ്രശംസ അര്‍ഹിയ്ക്കുന്നു.  ഇത്തരം പ്രതിഭകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി  പുലരി ടിവി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഷോർട് ഫിലിം അവാർഡ്.

Awards Ceremony 2023